Aydınlatma Metni

Etap Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu Etap Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda belirlenen çerçevede işlenecek kişisel veriler hakkında bilgilendirilme için oluşturulmuş iş bu doküman, Kanun hükümlerine dayanmaktadır.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da verikayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak ve sadece Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

Kişisel sağlık verileriniz, sigortalılık kayıtlarınız ve sağlık durumunuz ile ilgili bilgi ve kayıtlar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sigorta şirketlerinden, ilgili mevzuat ile belirlenen tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan ve üçüncü şahıslardan, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar ile resmi kurumlardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenebilecektir.

Veri İşleme Amacı ve İşlenen Veriler

Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, aşağıda yer alan faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Sigortalama işlemlerine göre farklılık arz edecek şekilde işlenecek kişisel verileriniz;

Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Din Bilgisi (Eski kimlik kartı), Araç Bilgisi (Marka, Model, Motor Şasi No, Ruhsat Bilgileri vb.), Meslek Bilgisi, Sağlık Bilgileri (Boy-Kilo Bilgileri, Kan Grubu, Muhtelif Sağlık Raporları, Tetkik, Tanı, Reçete, Engel Durumu vb. bilgiler), Seyahat Bilgisi (Nakliyat, Güzergâh bilgisi vb.), Finans (Tapu vb. mal varlığı bilgileri, Kredi kartı bilgileri)

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması

Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’un hükümleri uyarınca, kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ve Kanun’un 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, açık rızanız aranmaksızın, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirkete ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen veya Şirket tarafından yetkilendirilmiş özel hukuk kişilerine, belirtilen amaçlar kapsamında SBGM başta olmak üzere sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin belirlenebilmesi için sigorta veya aktüerya, bireysel emeklilik şirketleri, yetkili acenteler, ekspertiz şirketleri ve aracıları gibi ilgili özel kuruluşlara, bulut veya fiziki sunucu vb. hizmet alınan destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortaklıkları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, hukuk, barındırma, yazılım vb. konularda işbirliği içinde bulunulan veya dışarıdan danışmanlık dahil hizmet alınan firma, kurum veya üçüncü kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde aktarılabilecek olup, aktarma esnasında mevzuat hükümlerine uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.etapsigorta.com.tr internet adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden Mimar Sinan Mh. Ceren Sk. No:1/2 Çekmeköy - İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile info@etapsigorta.com.tradresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin cevaplanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahibi, Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Şirket cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 • Veri Sorumlusu: Etap Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 • Mersis No: 381041932200014
 • Adres: Mimar Sinan Mh. Ceren Sk. No:1/2 Çekmeköy -İSTANBUL
 • Telefon: 0216 553 2929
 • Web Sitesi: www.etapsigorta.com
 • E-posta: info@etapsigorta.com.tr